سفربه ترکیه 5 - فرودگاه امام

ماهمحنان فردگاه هستییم .

نهار رو باتشریفات خیلی ویژه آودن !!!!!!!!!!!!!!!

البته نهاربسیار مفصلی بود و نیاز به تتشریفات ویژه داشت .

(البته از اون حهت )................................

گفتن احتمالا تاساعت ٢ پرواز می کنیم . تا خدا حی بخواد .

/ 0 نظر / 6 بازدید